λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι ὃ λέγεται διδάσκαλε (John 20:16)

The estimated reading time for this post is 98 seconds

Title:  Jesus Said to Her, “Mary”.  Turning, She Said to Him in Aramaic, “Rabbi”, Which Means “Teacher”.

The text is, “λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι ὃ λέγεται διδάσκαλε”.

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER* said

αὐτῇ -> third person, personal, feminine, plural pronoun -> to her

Ἰησοῦς -> third person, singular, nominative, proper noun -> Jesus

Μαιάμ -> feminine, singular,vocative noun -> Mary

στραφεῖσα -> aorist, passive, participial, feminine, singular, nominative verb -> turning

ἐκείνη -> feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> she

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative verb -> to him

Ἑβραϊστί -> proper adverb -> in Aramaic | in Hebrew

ραββουνι -> Aramaic particle -> Rabbi

ὃ -> masculine, singular, nominative article -> which

λέγεται -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> means

διδάσκαλε -> masculine, singular, vocative noun -> teacher

The meaning of this verse is,

Jesus said to her, “Mary”.  Turning, she said to him in Aramaic, “Rabbi”, which means “teacher”.

 

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the  examples here, the verb “λέγει” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· ραββουνι ὃ λέγεται διδάσκαλε (John 20:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation