λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· γεμίσατε (John 2:7)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Jesus Said to Them, “Fill”

The text is:

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

“λέγει”:  third present, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“γεμίσατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “fill”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“ὑδρίας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “jars”.

“ὕδατος”:  neuter, singular, genitive noun meaning “(with) water”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐγέμισαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “filled”.

“αὐτὰς”:  third person, personal, feminine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“ἕως”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “as far as”.

“ἄνω”:  adverb of place meaning “the brim”.  (Note that this fails the prescription of the described preposition of which this word is the object, as it is not a declined word, and has no case, being only an adverb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· γεμίσατε (John 2:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation