λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν (John 21:3)

The estimated reading time for this post is 119 seconds

Title:  Simon Peter Said to Them, “I Go To Fish”

The text is, “λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν αὐτῷ· ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν”.

λέγει -> third person,  singular, present, active, indicative verb -> says CER* said

αὐτοῖς -> third person,personal,  masculine, plural, dative pronoun -> to them

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

ὑπάγω -> third person, singular, present, active, indicative verb -> I go

 ἁλιεύειν-> present, active, infinitive verb -> to fish

λέγουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they say CER they said

αὐτῷ -third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ἐρχόμεθα -> third person, plural, present, middle, indicative verb -> go

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἡμεῖς -> first person, personal, plural, nominative pronoun -> we

σὺν -> preposition taking the dative for its object word -> with

σοί -> second person, personal, singular, dative pronoun -> you

ἐξῆλθον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they came out

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐνέβησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> embarked

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πλοῖον -> neuter, singular, accusative noun -> boat

καὶ -> coordinating additive conjunction -> but

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> during

ἐκείνῃ -> feminine, singular, dative, demonstrative pronoun -> that

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH**

νυκτὶ -> feminine, singular, dative noun -> night

ἐπίασαν -> third person,plural, aorist, active, indicative verb -> they caught

οὐδέν -> neuter, singular, accusative, indefinite adjective -> nothing

The meaning of this verse is,

Simon Peter says to them, “I go to fish”.  They said to him, “We go with you.”  They came out and embarked into the boat, but they caught nothing during that night.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος· ὑπάγω ἁλιεύειν (John 21:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation