κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν (John 1:33)

The estimated reading time for this post is 72 seconds

\Title: And I Did Not Know Him

The text is, “κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ”.

κἀγὼ –> crasis combining the coordinating conjunction –> and with the first person, personal, singular, nominative pronoun –> I, –> and I

οὐκ –> negative particle –> not

ᾔδειν –> first person, singular, pluperfect, active, indicative verb –> did not

αὐτόν –> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun –> him

ἀλλ’ –> adversative coordinating conjunction –> rather

ὁ –> masculine, singular, nominative article –> the

πέμψας –> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb –> one sending

με –> first person, personal, singular, accusative pronoun –> me

βαπτίζειν –> present, active, infinitive verb –> to baptize

ἐν –> preposition taking the dative for its object word –> in

ὕδατι –> neuter, singular, dative noun –> water

ἐκεῖνός –> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun –> he

μοι –> first person, personal, singular, dative pronoun –> to me

εἶπεν –> third person, singular, aorist, active, indicative verb –> said

οὗτός –> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun –> this

ἐστιν –> third person, singular, present, indicative verb –> is

ὁ –> masculine, singular, nominative article –> the

βαπτίζων –> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb –> the one baptizing

ἐν –> preposition taking the dative for its object word –> in

πνεύματι –> neuter, singular, dative noun –> the Spirit

ἁγίῳ –> neuter, singular, dative adjective –> Holy

The meaning of this verse is

And I did not know him, rather the one sending me to baptize in water said to me, “This is the one baptizing in the Holy Spirit.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν (John 1:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation