καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός (John 1:20)

The estimated reading time for this post is 49 seconds

Title:  And Confessed, and Did Not Deny, but Confessed, “Because I Am Not the Christ.”

The text is, “καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὡμολόγησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> confessed

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐκ -> negative particle -> not

ἠρνήσατο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> did deny

καὶ -> coordinating conjunction -> but

ὡμολόγησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> confessed

ὅτι -> subordinating causative conjunction of recitation ->because’

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

οὐκ -> negative particle -> not

εἰμὶ -> first person, singular, present, indicative verb -> am

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

χριστός -> masculine, singular, nominative noun -> Christ

The meaning of this verse is,

And confessed, and did not deny, but confessed because, “I am not the Christ.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός (John 1:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation