καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες (1 John 2:20)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  You All Have the Anointing by the Holy One, and You All Know

The text is, “καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> the

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you all

χρῖσμα -> neuter, singular, accusative noun -> anointing

ἔχετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> have

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> by

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

ἁγίου -> masculine, singular, genitive noun -> Holy One

 -> coordinating additive conjunction -> and

οἴδατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you know

πάντες -> masculine, plural, nominative adjective -> all

The meaning of this verse is,

You have the anointing by the Holy One, and you all know.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε πάντες (1 John 2:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation