καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν (I John 1:27)

The estimated reading time for this post is 179 seconds

Title:  And You All That Received Anointing From Him Abide in Him

The text is, “καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μένετε ἐν αὐτῷ”.

καὶ coordinating additive conjunction -> and

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you all

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

χρῖσμα -> neuter, singular, nominative noun -> anointing

ὃ -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἐλάβετε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> received

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> abide

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> third person, personal, singular, dative pronoun -> him

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> no

χρείαν -> feminine, singular, accusative noun -> need

ἔχετε -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you have

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

τις -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

διδάσκῃ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> should teach

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you all

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ὡς -> subordinating comparative conjunction -> as

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> that NRIEH**

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

χρῖσμα -> neuter, singular, nominative noun -> anointing

διδάσ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> teaches

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you all

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

πάντω -> neuter, plural, genitive adjective -> everything

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀληθές -> neuter, singular, nominative adjective  -> true

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> it is

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν-> third person, singular, present, indicative verb ->it  is

ψεῦδος -> neuter, singular, nominative noun -> a lie

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ἐδίδαξεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> it taught

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

μένετε -> second person, plural, present,  active, indicative verb -> you all abide

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

And you all that received anointing from him abide in him, and you all have no need that anyone should teach you all, but as his anointing teaches you all about everything, and it is true and it is not a lie, as it taught you, you all abide in him.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν (I John 1:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation