καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία (John 19:35)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  And the One Having Seen Has Borne Witness–And His Testimony is True

The text is, “καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε.”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἑωρακὼς ->> perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having seen

μεμαρτύρηκεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> has borne witness

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀληθινὴ -> feminine, singular, nominative adjective -> true

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

μαρτυρία -> feminine, singular, nominative noun -> testimony

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative demonstrative pronoun -> he

οἶδεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> has known

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἀληθῆ -> neuter, plural, accusative adjective -> truth

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he tells

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

καὶ -> adverb -> also

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you all

πιστεύσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> should believe

The meaning of this verse is,

And the one having seen has borne witness–and his testimony is true.  He has known that he tells truth, so that you all also should believe.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία (John 19:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation