Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (John 1:14)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  And the Word Because Flesh and Dwelt Among us

The text is, “Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας”.

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

σὰρξ -> feminine, singular, nominative noun -> flesh | body

ἐγένετο -> third person singular, aorist, middle, indicative verb -> became | made himself

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐσκήνωσεν third person singular, aorist, active, indicative verb -> dwelt | had h-> bode

ἐν -> preposition taking the dative, or indirect object, for its object word, -> among | with

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> us

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐθεασάμεθα -> first person plural, aorist, middle, indicative verb -> we saw

τὴν -> feminine, singular, accusative (direct object) article -> whose

δόξαν -> feminine, singular, accusative noun -> glory

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

δόξαν -> feminine, singular, accusative noun -> glory

ὡς -> particle -> as | like

μονογενοῦς -> masculine, singular, genitive adjective -> of the only begotten

παρὰ -> preposition taking the genitive case for its object word, -> from

πατρός -> singular, masculine, genitive noun -> the Father

πλήρης -> feminine, singular, nominative adjective -> full

χάριτος -> feminine, singular, genitive noun -> of grace

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀληθείας -> feminine, singular, genitive noun -> truth

The meaning of this verse is,

And the word became flesh and dwelt among us, whose glory we saw, his glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (John 1:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation