καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ (I John 2:17)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title: And the World Passes Away, and its Lust

The text is, “καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

παράγεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> passes away

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἐπιθυμία -> feminine, singular, nominative noun -> lust

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> its

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating adversative conjunction -> but

ποιῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one doing

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

θέλημα -> neuter, singular, accusative noun -> will

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> abides

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

αἰῶνα -> masculine, singular, accusative noun -> eternity

The meaning of this verse is,

And the world passes away, and its lust, but the one doing God’s will abides into eternity.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ (I John 2:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation