καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον·     ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα (John 18:13)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  And Went to Annas First, For He Was Father-in-Law of Caiaphas

The text is, “καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον     ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἤγαγον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> went

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

Ἅνναν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Annas

πρῶτον -> adverb -> first

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> he was

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

πενθερὸς -> masculine, singular, nominative noun -> father-in-law

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Καϊάφα -> masculine, singular, genitive, proper noun -> of Caiaphas

ὃς -> masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun -> who

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

ἀρχιερεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> high priest

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἐνιαυτοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> year

ἐκείνου -> masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun -> that

The meaning of this verse is,

And went to Annas first, for he was father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἤγαγον πρὸς Ἅνναν πρῶτον·     ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα (John 18:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation