καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν (I John 1:2)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  And The Life Made Itself Known and We Have Seen It

The text is, “καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν”.

“καὶ ->  coordinating conjunction -> and

“ἡ ->  feminine, singular, nominative article -> the

ζωὴ ->  feminine, singular, nominative noun -> life

ἐφανερώθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> made itself known

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἑωράκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have seen it

καὶ ->  coordinating conjunction -> and

μαρτυροῦμεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we testify

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀπαγγέλλομεν ->  first person, plural, present, active, indicative verb -> proclaim | declare

ὑμῖν ->  second person, personal, dative pronoun -> to you

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the INRIEH

ζωὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

αἰώνιον -> feminine, singular, accusative adjective -> eternal

ἥτις -> feminine, singular, nominative, indefinite relative pronoun -> which

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

πρὸς -> preposition taking the accusative -> with

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine singular, accusative noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐφανερώθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was made known

ἡμῖν ->  first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

The meaning of this verse is,

The life has made itself known, and we have seen it, and we testify and proclaim to you the eternal life which was with the father and was made known to us.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν (I John 1:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation