Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ (I John 1:5)

The estimated reading time for this post is 87 seconds

Title:  And This is the Message that We have Heard from Him

The text is, “Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία”.

Καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

αὕτη -> feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ἡ ->  feminine, singular, nominative article -> the

ἀγγελία ->  feminine, singular, nominative noun -> message

ἣν ->  feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἀκηκόαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have heard

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, genitive pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀναγγέλλομεν -> first person, plural, present, active, indicative -> we announce

ὑμῖν ->  second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the INRIEH

θεὸς ->  masculine, singular, nominative noun -> God

φῶς -> neuter, singular, nominative noun -> light

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

καὶ -> coordinating conjunction -> and

σκοτία -> feminine, singular, nominative noun -> darkness

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ ->  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

οὐκ ->  negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

οὐδεμία ->  feminine, singular, nominative, indefinite adjective -> not NRIEH

The meaning of this verse is,

And this is the message that we have heard from him, and we announce to you that God is light, and darkness is not in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ (I John 1:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation