Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ (John 7:53)

The estimated reading time for this post is 25 seconds

Title:  They Each Went to His House

The text is, “Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπορεύθησαν”:  third person, plural, aorist, passive, indicative verb meaning “went”.

“ἕκαστος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative adjective meaning “each”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οἶκον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “house”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

They each went to his house.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ (John 7:53) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation