καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται (John 8:17)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  But in Your Law it is Written

The text is, “καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“νόμῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “law”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὑμετέρῳ”:  masculine, singular, dative, possessive adjective meaning “your”.

“γέγραπται”:  third person, singular, perfect, passive, indicative verb meaning “it is written”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“δύο”:  masculine, plural, genitive, cardinal adjective meaning “two”.

“ἀνθρώπων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “of people”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“μαρτυρία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “testimony”.

“ἀληθής”:  feminine, singular, nominative adjective meaning “true”.

“ἐστιν”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

But in your law it is written that the testimony of two people is true.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται (John 8:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation