Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν (John 2:3)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And We Know that We Have Come to Know Him in This, if We Should Keep His Commandments

The text is, “Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν”.

Καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τούτῳ -> neuter, singular, dative, demonstrative pronoun -> this

γινώσκομεν -> first person, plural, present, active , indicative verb -> we know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγνώκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have come to know

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἐντολὰς -> feminine, plural, accusative noun -> commandments

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

τηρῶμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb -> we should keep

The meaning of this verse is,

And we know that we have come to know him in this, if we should keep his commandments.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν (John 2:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation