Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως (John 16:8)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  And He, Coming, Will Lay the World Bare Concerning Sin, and Concerning Righteousness, and Concerning Judgment

The text is, “Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως”.

Καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐλθὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> coming

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἐλέγξει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will ( convict | reprove | expose | lay bare )

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

ἁμαρτίας -> feminine, singular, genitive noun -> sin

καὶ -> coordinating conjunction -> and

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

δικαιοσύνης -> feminine, singular, genitive noun -> righteousness

καὶ -> coordinating conjunction -> and

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

κρίσεως -> feminine, singular, genitive noun -> judgment

The meaning of this verse is,

And he, coming, will lay the world bare concerning sin, and concerning righteousness, and concerning judgment.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως (John 16:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation