καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες (John 5:29)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  And the Ones Having Done Good will Go Out

The text is, “καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκπορεύσονται”:  third person, plural, future, middle, indicative verb meaning “will go out”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἀγαθὰ”:  neuter, plural, accusative noun meaning “good”.

“ποιήσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “ones having done”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into” or “to”.

“ἀνάστασιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “resurrection”.

“ζωῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “of life”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“φαῦλα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “evil”.

“πράξαντες”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “ones practicing”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into” or “to”.

“ἀνάστασιν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “resurrection”.

“κρίσεως”:  feminine, singular, genitive noun meaning “of judgment”.

The meaning of this verse is,

And the ones having done good will go out into the resurrection of life, but the ones practicing evil into the resurrection of judgment.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες (John 5:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation