καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης (John 10:16)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  Also, I Have Other Sheep, Not of This Flock

The text is, “καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“ἄλλα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative adjective meaning “other”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “sheep”.

“ἔχω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I have”.

“ἃ”:  neuter, plural, nominative, definite, relative pronoun meaning “that” but it is not rendered into English here.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”, but it is not rendered into English here.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“αὐλῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “flock”.

“ταύτης”:  feminine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “this”.

“κἀκεῖνα”:  crasis of “καὶ” (coordinating conjunction) and “έκεῖνός (masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun) meaning “and that one”.

“δεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it is necessary”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “for me”.

“ἀγαγεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to bring”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article but it is not rendered into English here.

“φωνῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “voice”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἀκούσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative meaning “they will hear”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“γενήσονται”:  third person, plural, future, middle, indicative verb meaning “there will be”.

“μία”:  feminine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ποίμνη”:  feminine, singular, nominative noun meaning “flock”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ποιμήν”:  masculine, singular, nominative noun meaning “shepherd”.

The meaning of this verse is,

Also, I have other sheep, not of this flock, and it is necessary for me to bring that one and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης (John 10:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation