Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου (John 10:40)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  And He Departed Again Across the Jordan

The text is, “Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he departed”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“πέραν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “across”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“Ἰορδάνου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Jordan”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“τόπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “place”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“Ἰωάννης”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “John”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πρῶτον”:  adverb meaning “at first”.

“βαπτίζων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “baptizing”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔμεινεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he remained”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

The meaning of this verse is,

And he departed again across the Jordan to the place where John was at first baptizing, and he remained there.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου (John 10:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation