Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων (John 1:24)

The estimated reading time for this post is 28 seconds

Title:  Now These Were Being Sent by the Pharisees

The text is, “Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων”

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> now

ἀπεσταλμένοι -> perfect, passive or middle, participial, masculine, plural, nominative verb -> being sent

ἦσαν -> third person, plural, imperfect, indicative verb these -> these were

ἐκ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

Φαρισαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Pharisees

The of this verse is

Now these were being sent from the Pharisees.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων (John 1:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation