καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ (John 11:15)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  And I Rejoice Because of You, That You Should Believe, Because I Was Not There

The text is, “καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλ’ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“χαίρω”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I rejoice”.

“δι’”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“ὑμᾶς”:  second person, personal, plural, accusative pronoun meaning “you”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“πιστεύσητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “you should believe”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “because”.

“οὐκ”:  “negative particle meaning “not”.

“ἤμην””:  first person, singular, imperfect, indicative verb meaning “I was”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἄγωμεν”:  first person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “let us go”.

“πρὸς”  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

And I rejoice because of you, that you should believe, because I was not there; but let us go to him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ χαίρω δι’ ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ (John 11:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation