Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε (John 11:28)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title:  And After This She Left and Called Mary Her Sister Secretly  Saying “The Teacher is Available and Calls You

The text is, “Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“εἰποῦσα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “having said”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “she left”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐφώνησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “called”.

“Μαριὰμ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Mary”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀδελφὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “sister”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “her”.

“λάθρᾳ”:  adverb meaning “secretly”.

“εἰποῦσα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“διδάσκαλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “teacher”.

“πάρεστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is available”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“φωνεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “calls”.

“σε”:  second person, personal, singular, accusative pronoun meaning “you”.

The meaning of this verse is,

After this she left and called Mary her sister secretly, saying, “The teacher is available and calls you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα· ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε (John 11:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation