καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς (John 2:16)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title- -> And to the  Ones Selling Pigeon

The text is, καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον  πατρός μου οἶκον ἐμπορίου

καὶ- -> coordinating conjunction -> and

τοῖς- -> masculine, plural, dative article -> to the

τὰς- -> feminine, plural, accusative article -> the

περιστερὰς- -> feminine, plural, accusative noun -> pigeons

πωλοῦσιν- -> present, active, participial, masculine, plural, dative verb -> ones selling

εἶπεν- -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

ἄρατε- -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> take

ταῦτα- -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἐντεῦθεν- -> adverb of place -> away

μὴ- -> negative particle -> not

ποιεῖτε- -> second person, plural, active, imperative verb -> do make

τὸν- -> masculine, singular, accusative article -> the

οἶκον- -> masculine, singular, accusative noun -> house

πατρός- -> masculine, singular, genitive noun -> Father

μου- -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> of my

οἶκον- -> masculine, singular, accusative noun -> a house

ἐμπορίου- -> neuter, singular, genitive noun -> of trade

The -> of this verse is,

“And to the ones selling pigeons he said, ‘Take these things away; do not make the house of my Father a house of trade.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς (John 2:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation