καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς (John 2:16)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And the Others Selling Pigeons

The text is:

καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“περιστερὰς”:  feminine, plural, accusative noun meaning “pigeons” or “doves”.

“πωλοῦσιν”:  present, active, participial, masculine, plural, dative verb meaning “ones selling”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“ἄρατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “take”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these” or “these things”.

“ἐντεῦθεν”:  adverb of place meaning “away” or “elsewhere”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ποιεῖτε”:  second person, plural, active, imperative verb meaning “do make”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“οἶκον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “house”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρός”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Father’s”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “of my”.

“οἶκον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “house”.

“ἐμπορίου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “of trade”.

The meaning of this verse is, “And to the ones selling pigeons he said, ‘Take these things elsewhere, do not make the house of my Father’s a house of trade.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς (John 2:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation