καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω (John 11:43)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  And Having Said This, He Cried in Loud Voice, “Lazarus!  To here!  Come!”

The text is, “καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“εἰπὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having said”.

“φωνῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “voice”.

“μεγάλῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “loud”.

“ἐκραύγασεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he cried out”.

“Λάζαρε”:  masculine, singular, vocative, proper noun meaning “Lazarus”.

“δεῦρο”:  interjection meaning “to here”.

“ἔξω”:  adverb of place meaning “out”.

The meaning of this verse is,

And having said this, he cried in loud voice, “Lazarus!  To here!  Come!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω (John 11:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation