καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ (John 10:42)

The estimated reading time for this post is 23 seconds

Title:  And Many Trusted in Him in that Place

The text is, “καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “trusted” or “believed.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “in that place” or “there”.

The meaning of this verse is,

And many trusted in him in that place.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ (John 10:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation