καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων (John 2:15)

The estimated reading time for this post is 92 seconds

Title-> And Making a Whip of Cord

The text is, “καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκσχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν”

καὶ’-> coordinating conjunction -> and

ποιήσας-> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> making

φραγέλλιον-> neuter, singular, accusative noun -> a whip

ἐκ-> preposition taking the genitive for its object word and -> of

σχοινίων-> neuter, plural, genitive noun -> ropes or cords

πάντας-> masculine, plural, accusative adjective -> all

ἐξέβαλεν-> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he ejected by force

ἐκ-> preposition taking the genitive for its object word and -> out of

τοῦ-> neuter, singular, genitive article -> the

ἱεροῦ-> neuter, singular, genitive noun -> temple

τά-> neuter, plural, accusative article -> the

τε-> coordinating conjunction -> with

πρόβατα-> neuter, plural, accusative noun -> sheep

καὶ-> coordinating conjunction -> and

τοὺς-> masculine, plural, accusative article -> the

βόας-> masculine, plural, accusative noun -> cows

καὶ-> coordinating conjunction -> and

τῶν-> masculine, plural, genitive article -> the

κολλυβιστῶν-> masculine, plural, genitive noun -> money-changers

ἐξέχεεν-> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he scattered

τὸ-> neuter, singular, accusative article -> the

κέρμα-> neuter, singular, accusative noun -> small coin

καὶ-> coordinating conjunction -> and

τὰς-> feminine, plural, accusative article -> the

τραπέζας-> feminine, plural, accusative noun -> tables

ἀνέτρεψεν-> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he overturned

The meaning of this verse is,

And making a whip of cords he ejected by force all from the temple, with the sheep and the oxen and the money-changers; he scattered the coin and he overturned the tables.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων (John 2:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation