καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων (John 2:15)

The estimated reading time for this post is 72 seconds

Title:  And Making a Whip of Cords

The text is:

καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν

“καὶ’;  coordinating conjunction meaning “and”.

“ποιήσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “making”.

“φραγέλλιον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “whip”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “out of”.

“σχοινίων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “ropes” or “cords”.

“πάντας”:  masculine, plural, accusative adjective meaning “all” or “every”.

“ἐξέβαλεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he ejected by force”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “out of” or “from”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“ἱεροῦ”:  neuter, singular, genitive noun meaning “temple”.

“τά”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“τε”:  coordinating conjunction meaning “with” or “both/and”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “sheep”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“βόας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “cows” or “oxen”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“κολλυβιστῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “money-changers”.

“ἐξέχεεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he scattered”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“κέρμα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “small coin” or “coin”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“τραπέζας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “tables”.

“ἀνέτρεψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he overturned”.

The meaning of this verse is, “And making a whip of cords he ejected by force all from the temple, with the sheep and the oxen and the money-changers he scattered the coin and he overturned the tables.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων (John 2:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation