καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν (John 20:5)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  And Stooping Sees the Cloths Lying But Did Not Enter

The text is, “καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

παρακύψας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> stooping

βλέπει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> sees

κείμενα -> present, middle, participial, neuter, plural, accusative verb -> lying

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ὀθόνια -> neuter, plural, accusative noun -> cloths

οὐ -> negative particle -> not

μέντοι -> coordinating adversative conjunction -> but

εἰσῆλθεν -> third person, singular, active, indicative verb -> did enter

The meaning of this verse is,

And stooping sees the cloths lying but did not enter.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν (John 20:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation