καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν (John 8:8)

The estimated reading time for this post is 23 seconds

Title:  And Again Being Down, was Writing on the Ground

The text is, “καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“κατακύψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being down”.

“ἔγραφεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was writing”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “on”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“γῆν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “ground”.

The meaning of this verse is,

And again, being down, was writing on the ground.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν (John 8:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation