καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε (John 5:40)

The estimated reading time for this post is 30 seconds

Title:  And You Will Not Come to Me That You Might Have Life

The text is, “καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“θέλετε”: second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you will”.

“ἐλθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to come”.

“πρός” taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “so that”.

“ζωὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“ἔχητε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “you might have”.

The meaning of this verse is,

And you will not come to me that you might have life.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε (John 5:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation