καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον (John 11:52)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And Not For the Nation Only

The text is, “καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“ἔθνους”:  neuter, singular, genitive noun meaning “nation”.

“μόνον”:  adverb meaning “only”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also” or “even”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“τέκνα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “children”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“διεσκορπισμένα”:  perfect, active, participial, neuter, plural, accusative verb meaning “those being scattered abroad”.

“συναγάγῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should be gathered”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“ἕν”:  neuter, singular, accusative, cardinal adjective meaning “one”.

The meaning of this verse is,

And not for the nation only, but so that even the children of God, being scattered abroad, should be gathered into one.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον (John 11:52) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation