καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν (John 8:55)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  And You Have Not Known Him, but I Know Him

The text is, “καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης· ἀλλ’ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐγνώκατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “you have known”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οἶδα”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “know”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“κἂν”:  “κἂν”:  crasis of καὶ ἐν:  coordinating conjunction “καὶ” meaning “and” with “ἄν” meaning “if”, the crasis then means “and if”.

“εἴπω”:  first person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “I should say”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἶδα”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I do know”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἔσομαι”:  first person, singular, future, indicative verb meaning “I would be”.

“ὅμοιος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “like”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“ψεύστης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a liar”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“οἶδα”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I do know”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“λόγον”:  masculine, singular, nominative noun meaning “word”.

“αὐτοῦ”: third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τηρῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I keep”, “I guard”, “I obey”, or “I maintain”.

The meaning of this verse is,

And you have not known him, but I know him, and if I should say that I do not know him I would be like you, a liar.  But I know him, and I keep his word.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν (John 8:55) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation