καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν (John 17:11)

The estimated reading time for this post is 123 seconds

Title:  And I am No Longer in The World, and They Are In the World

The text is, “καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

εἰμὶ -> first, person, singular, present, indicative verb -> am

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

καὶ -> coordinating conjunction -> and

αὐτοὶ -> third person, personal, masculine, plural, nominative pronoun ->  they

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

εἰσίν -> third person, plural, present, indicative verb -> are

κἀγὼ -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun) -> and I

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

σὲ -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> I go

πάτερ -> masculine, singular, vocative noun -> Father

ἅγιε -> masculine, singular, vocative adjective -> Holy

τήρησον -> second person, singular, aorist, indicative, imperative verb ->you keep

αὐτοὺς -> third person, masculine, plural, accusative pronoun -> them

ἐν -> preposition taking the dative for its object word ->> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> neuter, singular, dative noun -> name

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

ᾧ -> neuter, singular, dative, definite, relative pronoun -> whom

δέδωκάς -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you have given

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> that

ὦσιν -> third person, plural, present, subjunctive -> they might be

ἓν -> neuter, singular, nominative, cardinal adjective -> one

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> inasmuch as

ἡμεῖς -> first person, personal, plural, nominative pronoun -> we

The meaning of this verse is,

And I am no longer in the world, and they are in the world,and I go I go, Holy Father.  You keep them you have given to me in your name, that they might be one, inasmuch as we.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν (John 17:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation