καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ (I John 3:5)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  And You Do Know that He Appeared So that He Might Take Away Sins

The text is, “καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οἴδατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you do know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἐφανερώθη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> appeared

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

τὰς -> feminine, plural, accusative article -. the NRIEH**

ἁμαρτίας -> feminine, plural, accusative noun -> sins

ἄρῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he might take away

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἁμαρτία -> feminine, singular, nominative noun -> sin

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

οὐκ -> negative particle -> no

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

And you do know that he appeared so that he might take away sins, and in him is no sin.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ (I John 3:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation