Καὶ νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν (I John 2:28)

The estimated reading time for this post is 105 seconds

Title:  And Now, Children, Abide in Him that When He Should Appear We Might Have Confidence

The text is, “Καὶ νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ”.

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

νῦν -> temporal adverb -> now

τεκνία -> neuter, plural, vocative noun -> children

μένετε -> second person, plural, present, active, imperative verb -> abide

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτω -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> that

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> when

φανερωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> he should appear

σχῶμεν -> first person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> we might have

παρρησίαν -> feminine, singular, accusative noun -> confidence

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

μὴ -> negative particle -> not

αἰσχνθῶμεν -> first person, plural, aorist, passive, subjunctive verb -> we would be ashamed

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH**

παρουσίᾳ -> feminine, singular, dative noun -> presence

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

And now, children, abide in him, that when he should appear we might have confidence and we should not be ashamed from him in his presence.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ νῦν τεκνία μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν (I John 2:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation