καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι (John 14:29)

The estimated reading time for this post is 42 seconds

Title:  And Now I Have Told You Before To Happen

The text is, “καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

νῦν -> temporal adverb -> now

εἴρηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have told

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

πρὶν -> subordinating temporal conjunction -> before

γενέσθαι -> aorist, middle, infinitive verb -> to happen

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

ὅταν -> subordinating temporal conjunction -> when

γένηται -> third person, singular, aorist, middle, subjunctive verb -> it should happen

πιστεύσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should believe

The meaning of this verse is,

And now I have told you before to happen, so that when it should happen, you should believe.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι (John 14:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation