καὶ νῦν δόξασόν με σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ (John 17:5)

The estimated reading time for this post is 72 seconds

Title:  And Now, Father, You Glorify Me in Yourself

The text is, “καὶ νῦν δόξασόν με σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

νῦν -> temporal adverb -> now

δόξασόν -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> glorify

με -> first person, personal, accusative pronoun -> me

σύ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

πάτερ -> masculine, singular, vocative noun -> Father

παρὰ -> preposition taking the dative for its object word -> in | by

σεαυτῷ -> second person, masculine, singular, dative, reflexive pronoun -> yourself | your presence

τῇ -> feminine, singular, dative article -> with the

δόξῃ -> feminine, singular, dative noun -> glory

ᾗ -> feminine, singular, dative, definite, relative pronoun -> that

εἶχον -> first person, singular, imperfect, active, indicative verb -> I had

πρὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> before

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> the | that

τὸν -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, nominative noun -> world

εἶναι -> present, infinitive verb -> to exist

παρὰ -> preposition taking the dative for its object word -> with

σοί -> second person, personal, singular, dative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

And now, Father, you glorify me in yourself with the glory that I had before the world to exist with you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ νῦν δόξασόν με σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ (John 17:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation