καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς (John 13:27)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  And After the Morsel Satan then Entered into Him

The text is, “καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ψωμίον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “morsel”.

“τότε”:  temporal adverb meaning “then”.

“εἰσῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “took possession of” or “entered”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“ἐκεῖνον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:   masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“σατανᾶς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Satan”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “what”.

“ποιεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do”.

“ποίησον”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “you do”.

“τάχιον”:  temporal adverb meaning “quickly”.

The meaning of this verse is,

After the morsel, Satan then entered into him; Jesus therefore said to him, “What you do, you do quickly.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς (John 13:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation