καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος (John 2:10)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  And He Said to Them, “All Men”

The text is:

καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

“καὶ”: coordinating conjunction meaning “and”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“πᾶς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “every”.

“ἄνθρωπος”: masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“πρῶτον” is an adverb meaning “first”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“καλὸν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “good”.

“οἶνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “wine”.

“τίθησιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “serves”.

“καὶ:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“μεθυσθῶσιν”:  third person, plural, aorist, passive, subjunctive verb meaning “they might be drunk”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἐλάσσω”:  masculine, singular, accusative, comparative adjective meaning “poor”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“τετήρηκας”:  second person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “kept” or “guarded”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“καλὸν”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “good”.

“οἶνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “wine”.

“ἕως”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “until”.

“ἄρτι”:  temporal adverb meaning “now”.

The meaning of this verse is, “And says to him, ‘Every man serves the good wine first, and when they might be drunk, the poor.  You kept the good wine until now.'”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ λέγει αὐτῷ· πᾶς ἄνθρωπος (John 2:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation