Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας (John 2:14)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  And He Found in the Temple The Selling Ones

The text is:

Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὗρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “found”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word, and meaning “in”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“ἱερῷ”:  neuter, singular, dative noun meaning “temple”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πωλοῦντας”:  present, active, participial, masculine, plural, accusative noun meaning “ones selling “.

“βόας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “cows” or “oxen”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “sheep”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“περιστερὰς”:  feminine, plural, accusative noun meaning “doves” or “pigeons”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“κερματιστὰς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “money changers”.

“καθημένους”:  present, middle, participial, masculine, plural accusative verb meaning “sitting”.

The sense of this verse is, “And found in the temple the ones selling oxen and sheep and doves, and the money changers sitting.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας (John 2:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation