καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς (John 5:9)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

Title:  And at Once the Man Became Whole

The text is, “καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦρεν τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὐθέως”:  temporal adverb meaning “immediately” or “at once”.

“ἐγένετο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “became”>

“ὑγιὴς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “whole”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἦρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “took up”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κράβαττον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bed”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“περιεπάτει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “walked” or “walked about”.

“Ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “it was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“σάββατον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “sabbath”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ἐκείνῃ”:  feminine, singular, dative, demonstrative pronoun meaning “that”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

The meaning of this verse is,

And at once the man became whole, and took up his bed, and walked about.  Now it was the sabbath in the day.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς (John 5:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation