Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον (John 9:39)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title:  And Jesus Said, “For Judgment I Came Into This World”

The text is, “Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative  verb meaning “said”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning”for”.

“κρίμα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “judgment”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “world”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἦλθον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “that” or “so that”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“βλέποντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “ones seeing”.

“βλέπωσιν”:  third person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “might see”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“βλέποντες”:  present, active, participial, masculine plural, nominative verb meaning “ones seeing”.

“τυφλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “blind”.

“γένωνται”:  third person, plural, aorist, middle

The meaning of this verse is,

And Jesus said, “For judgment I came into this world, so that the ones not seeing might see, and the ones seeing might become blind.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον (John 9:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation