καὶ εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (John 9:7)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  And Said to Him, “Go, Wash in the Pool of Siloam”

The text is, “καὶ εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο καὶ ἦλθεν βλέπων”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὕπαγε”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “go”.

“νίψαι”:  second person, singular, aorist, middle, imperative verb meaning “wash”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“κολυμβήθραν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “pool”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Σιλωάμ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Siloam”.

“ὃ'”:  neuter, singular, nominative, definite, relative pronoun meaning “which”.

a”ἑρμηνεύεται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “means”.

“ἀπεσταλμένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having been sent”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he went”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐνίψατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “washed”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“βλέπων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “seeing”.

The meaning of this verse is,

and said to him, “Go, wash in the pool of Siloam (which means ‘having been sent’).”  He went, and washed, and came seeing.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ (John 9:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation