καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν (John 19:9)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  And He Entered Into the Praetorium Again

The text is, “καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ· πόθεν εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἰσῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he entered

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πραιτώριον -> neuter, singular, accusative noun -> praetorium

πάλιν -> adverb  -> again

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, dative, proper noun -> to Jesus

πόθεν -> interrogative particle – from where

εἶ -> second person, singular, present, indicative verb -> are

σύ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

δὲ -> coordinating conjunction -> but

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ἀπόκρισιν -> feminine, singular, accusative noun -> answer

οὐκ -> negative particle -> no

ἔδωκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> gave

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

The meaning of this verse is,

And he entered into the praetorium again and said to Jesus, “From where are you?”  But Jesus gave him no answer.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν (John 19:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation