καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις (John 7:12)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  And Many Among the People Was Grumbling About Him

The text is, “καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις· οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι ἀγαθός ἐστιν, ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον· οὔ, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὄχλον”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“γογγυσμὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “grumbling”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“πολὺς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “many”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “among”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the”.

“ὄχλοις”:  masculine, plural, dative noun meaning “people”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μὲν”:  masculine, plural, nominative, alternating particle meaning “some” or “on the one hand”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “said”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἀγαθός”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “good”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“δὲ”:  alternating particle meaning “but”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “said”.

“οὔ”:  negative particle meaning “no”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “rather”.

“πλανᾷ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he deceives”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“ὄχλον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “people”.

The meaning of this verse is,

And many among the people was grumbling about him, some said that, “He is good,” but others said, “No, rather he deceives the people.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ γογγυσμὸς περὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ἐν τοῖς ὄχλοις (John 7:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation