καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον (John 19:17)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  And Bearing the Cross of Himself He Went Out to the Place Being Called  “Of a Skull”

The text is, “καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον ὃ λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθα”.

καὶ -> coordinating additive conjunction ->and

βαστάζων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> bearing

ἑαυτῷ -> third person, masculine, singular, dative, reflexive pronoun -> of himself

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

σταυρὸν -> masculine, singular, accusative noun -> cross

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he went out

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

λεγόμενον -> present, singular, participial, masculine, singular, accusative verb -> being called

Κρανίου -> neuter, singular, genitive, proper noun -> of a Skull

Τόπον -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Place

ὃ -: masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

λέγεται -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> called

Ἑβραϊστὶ -> proper adverb -> in Hebrew

Γολγοθα -> feminine, singular, nominative proper noun -> Golgotha

The meaning of this verse is,

And bearing of himself the cross, he went out to the Place being called “Of a Skull”, in Hebrew called “Golgotha”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον (John 19:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation