καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον (I John 2:25)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  And This is the Promise that He Promised to You, That Eternal Life!

The text is, “καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

αὕτη -> feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ἐστὶν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἐπαγγελία ἣν -> feminine, singular, nominative noun -> promise

αὐτὸς -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> he

ἐπηγγείλατο -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> promised

ἡμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH**

ζωὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> that

αἰώνιον -> feminine, singular, accusative adjective -> eternal

The meaning of this verse is,

And this is the promise that he promised to you, that eternal life!

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον (I John 2:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation