καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός (John 17:2)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  Since You Have Given Him Authority of All Flesh

The text is, “καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον”.

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> since

ἔδωκας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you have given

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

ἐξουσίαν -> feminine, singular, accusative noun -> authority

πάσης -> feminine, singular, genitive adjective -> of all | over all

σαρκός -> feminine, singular, genitive noun -> flesh

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

πᾶν -> neuter, singular, accusative adjective -> all

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

δέδωκας -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you have given

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

δώσῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he should have given

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ζωὴν -> feminine, singular, accusative noun -> life

αἰώνιον -> feminine, singular, accusative adjective -> eternal

The meaning of this verse is,

since you have given him authority of all flesh, so that all whom you have given to him, you should have given eternal life to them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός (John 17:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation