καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα (John 10:15)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Just as the Father Knows Me and I Know the Father

The text is, “καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων”.

“καθὼς”:  subordinating comparative conjunction meaning “just as”.

“γινώσκει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “knows”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “father”.

“κἀγὼ”:  crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun), meaning “and I”.

“γινώσκω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I know”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “father”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ψυχήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “life”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“τίθημι”:  first person, singular, present, active, indicative meaning “lay down”.

“ὑπὲρ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “for”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “the”.

“προβάτων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “sheep”.

The meaning of this verse is,

Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα (John 10:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation