Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς (John 20:24)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  Now Thomas, One of the Twelve, Being Called Didymus, Was not with Them When Jesus Came

The text is, “Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς”.

Θωμᾶς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Thomas

δὲ -> coordinating conjunction -> now

εἷς -> masculine, singular, nominative, cardinal adjective -> one

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

δώδεκα -> masculine, plural, genitive, cardinal adjective -> twelve

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λεγόμενος -> present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb -> one being called

Δίδυμο -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Didymus

οὐκ -> negative particle -> not

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτῶν -> third person, personal,masculine, singular, genitive pronoun -> them

ὅτε -> subordinating temporal conjunction -> when

ἦλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς (John 20:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation